Generalforsamling i LLO Viborg, torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00

Kære medlem

Du inviteres hermed til ordinær

Generalforsamling i LLO Viborg

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00

 Sted: Borgerhuset Stationen, Lille Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  • Valg af formand for 1år
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af bestyrelsessuppleant
  • Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
  • Valg af delegerede til regionsgeneralforsamlingen
  • Valg af delegerede til LLO´s kongres
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 1. juni 2021 enten på mail til  info@lloviborg.dk eller afleveres/sendes pr. post til LLO-Viborg, Teglmarken 223, 8800 Viborg.

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet samt repræsentanter fra Landsorganisationen.

Der vil blive serveret kaffe/te med brød under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på info@lloviborg.dk eller alternativt på tlf. 25 53 75 12 senest mandag den 7. juni 2021. 

Der skal bæres mundbind, indtil man sidder ned. Afstanden bliver 2m mellem hver person. Der er sprit og mundbind på stedet. Ved evt. ændringer, så hold dig orienteret på www.lloviborg.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
LLO-Viborg

 


Medlems orientering

Viborg, den 16. april 2021

Som det sikkert er de fleste bekendt, så holdt LLO-Viborg to ekstra ordinære generalforsamlinger i efteråret 2020 med henblik på udtræden af landsorganisationen. Begge generalforsamlinger blev afholdt iht. landsorganisationens egne vedtægter og ved begge afstemninger var der enstemmigt opbakning til endelig udtræden af landsorganisationen pr. 31.12.2021.

Efterfølgende i det censurerede magasin ”Vi Lejere” No 1 side 4 (februar 2021) var det meget beskæmmende at støde på en af landsformandens artikler med overskriften ”Fredag aften – 13 km fra Viborg”, hvor det næppe kan komme bag på Helene (landsformanden), at stedet var velvalgt på grund af de verserende Corona restriktioner. Lignende har vi læst både i pressemeddelelse og artikler i dagspressen, hvordan Viborg bliver ”svinet til”.

Vi ved selvfølgelig ikke, om det er/var en torn i øjet på Helene, men lidt ”sjovt” er det da, at vi i bladet får tildelt en verbal, ”sviner”, hvilket i sig selv ikke er særlig bemærkelsesværdigt, når man tænker på, hvordan organisationen behandler og har behandlet mange af sine afdelinger, hvor der sidder en række frivillige og udfører et fantastisk flot stykke arbejde med LLO-logoet i ryggen, næsten uden at blive honoreret med så meget som en lille bitte tak. Nogle er ude og andre er inde i varmen – er det virkelig sådan den topstyrede landsorganisation ønsker at arbejde?

I sommeren 2020 meldte vi os ud af samarbejdet omkring LLO-Servicekontoret i Aarhus. Servicen omkring sagsbehandlingen var her mangelfuld, fejlagtig, for dyr og til tider ikke eksisterende. Selvfølgelig var der også sager, der uproblematisk blev fulgt til døren – og tak for det. Sidste sag, vi sendte til Aarhus, var 8. okt. 2020, og da kontrakten udløb pr. 28. februar 2021, fik vi ”smidt” over 25 uafsluttede sager tilbage til Viborg, endog en enkelt sågar helt tilbage fra sep. 2019. Det ligner en klar beslutning, at man har nedprioriteret sagsbehandlingen af Viborgs medlemmer, da organisationen fik vores opsigelse ultimo august 2020. Det er problematisk, at det er gået ud over vore medlemmer.

Et af vores tidligere bestyrelsesmedlemmer, Paul Erik Pedersen, har tilbudt sig med en hel ny og moderne sagsbehandling og andre tiltag fra sit rådgivningsfirma ”Lejeretlig Rådgivningskontor”, hvilket har givet ro omkring de medlemmer, som har lejeretlige sager, der skal behandles. Han tilbyder lejerforeninger og beboerrepræsentationer et medlemskab til nogle særdeles rimelige priser.

Udtrædelse af landsorganisationen skyldes ikke ovenstående, men to helt andre primære årsager:

 • Medlemmer i Aalborg og nord for Limfjorden blev i en lang periode serviceret fra LLO-Viborg, og da Aalborg igen opstod som selvstændig forening, blev der ved nærmere gennemgang af regnskaberne fundet fejl ifm. medlemsafregning til LLO-Servicekontoret i Aarhus, hvor LLO-Viborg fejlagtig har betalt engangsydelser for optagelse af Aalborg medlemmer. Aalborg var en integreret del af Viborgs regnskab og skulle/skal derfor betragtes som medlemmer ligestillet med Viborgs medlemmer. LLO-Viborg har derfor penge til gode hos LLO, hvilket ikke faldt i god jord hos Helene, der blot påpegede, at regnskaberne var godkendt på de tidligere afholdte generalforsamlinger. Denne påstand holder ikke i retspraksis. Er der fejl i et afsluttet regnskab, skal det naturligvis rettes efterfølgende! Herudover er der betalt dobbelt kontingent i sidste halvdel af 2019, idet både Aalborg og Viborg har betalt til LLO-servicekontoret.
 • Da man på et HB-møde valgte at ekskludere vores daværende formand, Jan Nørbjerg, var vi i Viborg-bestyrelsen enige om at bakke vores formand op og indgav en klage til LLO, at her var vi bestemt ikke enige i HB-mødets afgørelse og beslutning. Vi forlangte at få eksklusionen annulleret. Det kunne LLO ikke finde ud af, og konsekvensen heraf blev, at Viborg valgte at forlade og udtræde af landsorganisationen, som LLO’s vedtægter gav adgang til.

På et efterfølgende HB-møde vedtog man udenfor dagsorden ved afstemning, at tilgang af nye medlemmer til Viborg skulle administreres i LLO’s nye centralregistrering uden LLO-Viborgs indflydelse. Ligeledes fratog man Viborgs rettigheder til at optage medlemmer fra 3 tilstødende kommuner, nemlig Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord. Disse 3 kommuner er indskrevet i LLO-Viborgs vedtægter og i fuld overensstemmelse med accept og godkendelse fra Region Midt. Blev Viborg spurgt? Nej. For at legalisere dette skyndte man sig på samme HB-møde at oprette en Region Nord – så var det problem åbenbart løst. LLO-Viborg er dog stadig medlem af organisationen frem til 31.12.2021, men bliver langt hen ad vejen holdt udenfor.

LLO’s ageren, herunder afholdelse af HB-møder, er særdeles problematiske. At et emne på et HB-møde udenfor dagsorden kan tages op til afstemning, blot at Helene siger: Det skal vi lige stemme om. Så er det klaret. Det er helt hen i skoven og fuldstændigt utilgiveligt. Vi ser en organisation, der er i afvikling. Du læste rigtigt ”Afvikling”. Strukturen er for så vidt OK, hvis blot den kunne administreres langt bedre og retfærdigt.

Vi tænker også på håndteringen af den iscenesatte generalforsamling i Aalborg den 31. aug. 2020. Hvordan kan man i formandskabet (inklusive formanden for LLO-Aalborg, Sigrun Mønnike-Hald) slippe godt af sted med det, når man er bekendt med den illegale fremgangsmåde generalforsamlingen blev afholdt på, nemlig ved, at ikke gyldige medlemmer kunne tillades at afgive stemmer?

Vi er derfor utrolig glade for, at vi i afdelingen her i Viborg har fundet en alternativ løsning til LLO, så medlemmerne kan føle sig trygge og få den behandling, de har krav på.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i LLO-Viborg

Steen Jensen
Mona Olesen
Dennis Micheelsen
Maiken Hammer

LLO-rådgiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*