Om os

Hvem er LLO?

Lejernes LO er en tværpolitisk medlemsorganisation. Alle, der ikke udlejer fast ejendom, kan blive medlem.
LLO består af 27 lokale afdelinger, som er indmeldt i landsorganisationen, hvor Viborg er en af dem. Organisatorisk arbejder de lokale afdelinger også sammen regionalt i 5 regioner i Danmark. LLO har afdelinger i alle de større kommuner i hele landet. Samlet har Lejernes Landsorganisation over 45.000 husstande som medlemmer.

Bemærk: LLO-Viborg er fraflyttet kontoret Boyesgade 3 i Viborg.

Ny adresse pr. 3-12-2018 er:
Sct. Mathias Gade 38, 2. sal

Personlig fremmøde kan ske mandage mellem kl. 16:00 og 19:30

Du finder os ved at gå ind i markedet fra gågaden. Efter “The Burger Concept”, som du umiddelbart har på højre side, finder du en dør. Bag døren er der en trappeopgang, der fører op til 2. sal.

Vi træffes på telefon 25 537 512 mandage og torsdage mellem kl. 10:00 og 14:00.

Hvad er LLO’s opgave?

I LLO’s principprogram står der, at det er LLO’s opgave:

 • At varetage medlemmernes interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger samt i erhvervslejemål
 • At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder
 • At arbejde for bedre boligmiljøer
 • At fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret
 • At fremme en lovgivning, der sikrer et retfærdigt retsforhold mellem lejere og ejere
 • At fremme en lovgivning, der forhindrer jord- og boligspekulation
 • At arbejde for organisering af lejerne i alle byer og områder
 • At samarbejde med beslægtede, nationale og internationale organisationer, eventuelt gennem medlemskab
 • At styrke Landsorganisationen, for derved at sikre opnåede resultater, for bedre vilkår for lejerne, samt vinde forståelse for lejernes problemer.

Organisationen afholder kongres hvert 3. år, og ledes i mellemtiden af et forretningsudvalg og en hovedstyrelse.

Hvordan har LLO forbedret lejernes rettigheder?

Lejernes Landsorganisation er kun i stand til at hjælpe i det omfang, som lovgivningen tillader. Derfor er det også organisationens opgave at søge at forbedre boliglovene.

Her er nogle eksempler på, hvad Lejernes LO har fået gennemført:

Generelt for alle lejere:

 • At enhver lejer er beskyttet mod opsigelse
 • Huslejeregulering, således at huslejen ikke må sættes til markedslejen, men at der er et loft over huslejen
 • En bytteret
 • En ret til fremleje af værelser eller hele lejeboligen

For det private udlejningsbyggeri:

 • Et begyndende beboerdemokrati i det private udlejningsbyggeri med udvidede rettigheder til beboerrepræsentationerne.
 • Regler om tvangsvedligeholdelse af forsømte ejendomme, samt en lov, der giver mulighed for at sætte sådanne ejendomme under tvangsadministration
 • Forkøbsret for lejerne, så lejerne ved salg af ejendommen skal tilbydes ejendommen og have mulighed for at oprette beboerstyrede andelsboligforeninger.
 • En forenkling af varmeregnskaberne.
 • Huslejenævn i alle kommuner, hvor lejerne billigt kan få afgjort tvistigheder med udlejeren.

For det almene udlejningsbyggeri:

 • Beboerdemokrati, således at lejerne vælger en afdelingsbestyrelse, der løbende varetager lejernes kollektive interesser og således, at der skal afholdes afdelingsmøde med alle lejerne, hvor afdelingsmødet har kompetencen vedr. beslutninger om fx husleje og forbedringer
 • Fleksible regler om istandsættelse ved fraflytning
 • En forenkling af varmeregnskaberne
 • Beboerklagenævn i alle kommuner, hvor lejerne billigt kan få afgjort tvistigheder med udlejeren.

Lejeboliger for alle:

Lejeboligen skal være et attraktivt valg for alle samfundsgrupper, og lejeboligen skal følge med samfundsudviklingen. Den enkelte skal have reel indflydelse på sine bo-vilkår. Den tid, hvor det var den ”private husvært”, der egenrådigt dikterede lejernes vilkår, er forbi.

Der findes desværre stadig megen boligspekulation i Danmark. Der er den helt grove spekulation, hvor udlejeren ikke går af vejen for egentlig chikane af lejerne, men også den mere ”uskyldige” spekulation, hvor professionelle og anerkendte udlejere snyder på vægten ud fra devisen ”går den, så går den”.

Den bedste garanti for en god lejebolig, en rimelig husleje, indflydelse og trygge bo vilkår er LLO, Lejernes Landsorganisation.